KVTES-asiaa

Uudet jaksotyöaika määräykset 

Alla koottu olennaisempia kohtia muutoksista:

UUDET JAKSOTYÖAIKA MÄÄRÄYKSET

 • Peräkkäisten työvuorojen lukumäärää rajoitettu seitsemään
  • työvuoroja pidetään peräkkäisinä, jos edellisen päättymisen ja seuraavan alkamisen väliin ei jää vähintään 24 t keskeytymätöntä vapaa-aikaa.
    
 • Ergonominen työvuorosuunnittelu:
  • eteenpäin kiertävä, nopea järjestelmä (aaiiy)
  • 8-10 tunnin työvuorot
  • väh 11 t vapaa vuorojen välillä
  • yhtenäinen vapaa, myös viikonloppuisin
  • yötyön määrä ja yövuorojen pituus kohtuullinen, peräkkäin (1-3kpl)

   ​Vuosittainen työaika pitenee 24 tuntia.
  • ​Palkkoja korotetaan 1.5.2018 alkaen 1,25 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on 30.4.2018 vähintään 2080 eur. 
   ​Jos tehtäväkohtainen palkka on 30.4.2018 alle 2080 eur, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 26 eur /kk.

  • Työntekijän tehtväväkohtaista palkkaa korotetaan 1.4.2019 yleiskorotuksella jonka suuruus on 1,0 %.

  • Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä maksetaan tammikuussa 2019 mikäli tietyt ehdot täyttyvät; ​palvelussuhde voimassa 3.9.-18.11.2018

  • Lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta 1.2.2017 - 30.9.2019

  • ​jos palvelussuhde päättyy ennen 1.2.2017 --> lomarahaa ei vähennetä
  • jos palvelussuhde päättyy 1.2.2017 jälkeen --> lomaraha vähennetään
  • Palvelussuhde päättyy 31.122016 ja jatkuu välittömästi 1.1.2017 lukien ja
   palvelussuhde on voimassa vielä 1.2.2017 --> lomarahaa vähennetään

Tasoittumisjakso:

 • Säännöllisen työajan pitää tasoittua 2,3 tai neljän viikon pituisena työaikajaksona
 • Kaksois-/tuplajaksot poistuvat
 • 4 viikkoa pidempi tasoittumisjakso edellyttää paikallisen sopimuksen tekemistä
 • Työvuoroluetteloon ei suunnitella etukäteen lisä- eikä ylityötä.

Säännöllinen täysi työaika: (1.2.2016 alkaen jaksotyössä)

 • 2 viikkoa = 77 t 30 min
 • 3 viikkoa = 116 t 15 min
 • 4 viikkoa = 155 t

Säännöllinen täysi työaika arkipyhäjaksolla:

 • Arkipyhä alentaa jakson tehtäviä työtunteja arkipyhää kohden 7t 45 min
 • Arkipyhä alentaa myös ylityörajaa
 • Ylityöraja 38 t 45 min

Vapaa-aikana annettavat työaikakorvaukset:

 • Työaikakorvaukset annetaan vapaana tai rahana vasta työaikajakson päättymistä seuraavan kalenterikuukauden aikana ellei toisin sovita, kuitenkin 4 kuukauden kuluessa.
 • Yötyönaikakorvaus voidaan antaa lyhyempänä kuin yhden työpäivän arvo
 • Työaikakorvaukset on nyt eriteltävissä ja näin ollen niidin korvaamisen seuranta helpottuu

Lisä- ja ylityö:

 • Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää säännöllisen työajan ja ylityöajan.
 • Työvuoroluetteloon ei voi suunnitella etukäteen lisä- eikä ylityötä.
 • Lisä- ja ylityön tekemisestä tulee yleensä tehdä erillinen määräys, josta ilmenee työntekijän suostumus.
 • Koska arkipyhä alentaa säännöllistä työaikaa, lisätyötä voi muodostua jatkossa vain osa-aikaiselle työntekijälle.
 • Jaksotyössä ei ole vuorokautista tai viikottaista ylityörajaa, on vain työaikajakson ylityöraja.

Ylityökorvaus:

                      Rahakorvaus:

 • 3 viikon työaikajaksolla:  18 ensimmäistä ylityötuntia = 50% :lla korotettu tuntipalkka
 •                                       18 ylittävältä tunnilta            = 100% :lla korotettu tuntipalkka

                      Vapaa-aikakorvaus:

 • 18 ensimmäiseltä ylityötunnilta      = 1,5 tuntia tunnilta
 • 18 tuntia ylittäviltä tunneilta            = 2 tuntia tunnista

Työaikakorvausten korvaamisesta päättää viime kädessä työnantaja!

Osa-aikatyötä tekevillä ylityöraja on sama kuin täyttä työaikaa tekevän ylityöraja esim 116:15 t ja lisätyötä on oman lisätyörajan yli tehty työ täyttä työaikaa tekevän ylityörajaan asti.

Osa-aikaisella korvataan tunti tunnista.

Ennalta suunniteltu keskeytys:

 • Ennalta tiedetyn keskeytyksen työaikataulukko poistuu käytöstä!!
 • Koko kalenteriviikon keskeytys lyhentää säännöllistä työaikaa 38:45 t
 • Vajaan kalenteriviikon ennalta suunniteltu keskeytyspäivä lyhentää työaikaa 7t 45min

 •  

HARMAA YLITYÖ JAKSOTYÖSSÄ

Esimerkki

Suunniteltu   40                  40                  34.45             = 114.45

Toteutunut    40 + 8            32                  34.45             = 114.45

 • Suunnitteluraja 114.45
 • Työaikaa lisätty 8 tuntia 1. viikolle
 • Työntekijän suostumuksella em. Työajan lisäys annettu 2. viikolla yvp:nä
 • Toteutuneen listan työaika on 114.45 tuntia
 • Ylityötä ei syntynyt

Esimerkki

Suunniteltu   40                  40                  34.45             = 114.45

Toteutunut    40 + 8            40                  34.45             = 122.45

 • Suunnitteluraja 114.45
 • Työaikaa lisätty 8 tuntia 1. viikolla
 • Ylityötä 8 tuntia 1. viikolla
 • Palkka 1700 € / kk ( tuntipalkka 10.43 € )
 • Korvattavat tunnit yhteensä 12 x 10.43€ = 125.16 € ( kk-palkasta 7.4% ) tai korotettuna vapaa-aikana 12 tuntia
 • Vapaa-aika korvaus edellyttää yksityisellä terveyspalvelualalla työntekijän suostumusta

Esimerkki

Jos teemme joka kuukausi vuodessa 8 tuntia ylimääräistä ja otamme sen pois tunti tunnista, niin silloin annamme työantajalle kuukauden palkan.

Harmaan ylityön vaikutuksia

 • On pois palkasta tai korotetusta vapaa-ajasta
 • On pois eläkkeen perusteena olevasta
 • On pois ansioon suhteutetuista etuuksista ( Kelan:n sairauspäivärahasta, vuorottelukorvauksesta, ansioon suhteutetusta päivärahasta ym. )
 • Työnantaja säästää ( palkka + ta-maksut )
 • Ei tule kirjatuksi työaikakirjanpitoon
 • Todellinen henkilöstön tarve jää piiloon à vaikea perustella päättäjille/omistajille lisähenkilöstön tarvetta
 • Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen vaikeutuu jatkuvilla työvuorojen muutoksilla
 • Vie uskottavuutta sopimustoiminnalta, kun työpaikkakohtainen valvonta ei toimi