Puheenjohtaja tiedottaa

                             AJANKOHTAISIA ASIOITA 24.10.2018

 

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ TIEDOTE 19.10.208

Tartuntatautilain kohtaa hoitohenkilöstön rokotuksista halutaan selkiyttää

  Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja tartuntatautilain muuttamista koskevasta  

  lakiesityksestä.

  Lakiesityksessä ehdotetaan tarkennuksia säännökseen, joka koskee työntekijöiden ja  

  opiskelijoiden rokotuksia sellaisissa toimintayksiköissä, joissa hoidetaan tartuntatautien

  vakaville seurauksille alttiita potilaita. Esityksen mukaan näissä toimintayksiköissä

  työskentelyyn olisi ensisijaisesti käytettävä henkilöä, joka on oman ilmoituksensa mukaan

  sairastanut tuhkarokon ja vesirokon tai saanut niitä vastaan rokotukset sekä tarvittavat

  muut rokotukset.

 Jos henkilö ei ole sairastanut tuhkarokkoa tai vesirokkoa, häneltä edellytettäisiin

 rokotusta. Imeväisikäisiä hoitavan olisi otettava rokotus myös hinkuyskää vastaan.

 Lisäksi työskentelyyn influenssakauden aikana olisi otettava rokotus influenssaa vastaan

 vuosittain.

 Työntekijä voisi käydä rokotuksissa työaikana. Rokotukseen osallistuminen olisi

 vapaaehtoista.

 Lausuntoaika on 19.10. – 16.11.2018.

 

KVTES SOPIMUSASIAT/ JÄRJESTELYERÄ 1.1.2019

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 on 1,2 % palkkasummasta. Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan mahdollisimman tavanomaisen kuukauden palkkasummasta, todennäköisesti marraskuun tilanteesta. Tarkemmat ohjeet tulee syksyn aikana.
Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja
esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien nähden.
Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa on huomioitava, että erän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä.

  Paikalliset järjestelyerät käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai

  henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

  Elokuun tilanteesta laskettuna paikallinen järjestelyerä 1,2 % tehtäväkohtaisista palkoista

  on yhteensä n. 3205 euroa ja koko palkkasummasta n. 3488 euroa.

  Järjestelyerän jakamisesta käydään viralliset neuvottelut syksyn aikana KT:n  

  ohjeistuksen jälkeen.

 

HENKILÖKOHTAISEN TYÖSUORITUKSEN ARVIOINTI; KVTES 1.8.2018 ALKAEN

Henkilökohtaisen työsuorituksen tavoitteena on kannustava ja henkilökohtaista työsuoritusta palkitseva järjestelmä

Henkilökohtaisiin lisiin osoitetaan määrärahaa seuraaviin hinnoittelutunnuksiin:

 

    02KIR020-070                kirjastotoimi                                                                    100 €

    03HOI040                       hoitoalan ammattitehtävät                                             1000 €

    04SOS030                      alue- ja palveluyksiköiden johto- ja esimiestehtävät      300 €

    04SOS050                      sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät                       200 €

    04SOS06A                     sosiaalihuollon ammattitehtävät                                     100 €

    05KOU060                     koulunkäyntiavustajat                                                    200 €

    05VKA020                      päivähoidon johto- ja esimiestehtävät                            300 €            

    05VKA044                      varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät          300 €

    05VKA054                      lastenhoitajat                                                                  200 €

 

Henkilökohtaisen lisän määrä on 100 €/henkilö ja lisät myönnetään

takautuvasti1.8.2018 alkaen.

 

Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi ja päätöksenteko

 

 Arviointi
työntekijä tekee ensin oman arvion työsuorituksestaan sähköiselle lomakkeelle ja lähettää tämän esimiehelleen
lähiesimies suorittaa oman arviointinsa samalle lomakkeelle ja käy arviointikeskustelun työntekijän kanssa; keskustelussa pyritään yhteiseen                              näkemykseen mutta viime kädessä esimies tekee arvioinnin, joka tallennetaan lomakkeelle
jos henkilöllä on useita esimiehiä, tulee arviointikeskustelu käydä vähintään kahden esimiehen kanssa
mikäli arvioinnissa tai arviointikeskustelussa ei päästä yhteisymmärrykseen, käydään uusi keskustelu, johon osallistuu työntekijän ja lähiesimiehen lisäksi seuraavaksi ylempi esimies. Mikäli tässäkään ei päästä yhteisymmärrykseen, asian ratkaisee esimies
lähiesimies esittää ylemmälle esimiehelle henkilökohtaisen lisän maksamista
Mikäli lähiesimiehellä on perusteltu esitys henkilökohtaisten lisien jakamisesta,
voidaan em. arviointikierros jättää tekemättä

Päätöksenteko:
päätöksen henkilökohtaisen lisän jakamisesta tekee ylempi esimies lähiesimiehen esityksestä
päätökset henkilökohtaisista lisistä tehdään 30.11.2018 mennessä
henkilökohtainen lisä myönnetään 1.8.2018 alkaen
saman hinnoittelutunnuksen sisällä olevien eri toimialojen esimiesten tulee neuvotella lisien jakamisesta ennen päätöksentekoa

Henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnit ovat salassa pidettäviä. Arvioitu henkilö harkitsee itse, näyttääkö hän arviointinsa muille.

 

KERTAERÄ

Esimiehille lähetetty tiedote:

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy tuloksellisuus- ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon perustuva paikallinen kertaerä. Tuottavuustavoitteiden ja kertaerän piirissä on kaupungin koko henkilöstö.  Kertaerän suuruus on 9,2 % varsinaisesta palkasta ja sen suuruus lasketaan marraskuun 2018 varsinaisen palkan perusteella. Kertaerä maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä jokaiselle työntekijälle/viranhaltijalle, jonka osalta kertaerän maksamisen edellytykset täyttyvät.
Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että palvelusuhde on voimassa 3.9.-18.11.2018. Kertaerä maksetaan vakituisille ja määräaikaisille, joilla palvelusuhde on voimassa kyseisen ajan. Kertaerän saamisen edellyttämän ajanjakson sisällä sallitaan enintään seitsemän kalenteripäivän yhtäjaksoinen katko palvelusuhteiden välillä. Työ-/virkasuhteen katko voi toistua ajanjakson aikana.

Kertaerää ei makseta, jos työntekijällä/viranhaltijalla ei ole kyseisenä ajanjaksona yhtään palkallista päivää. Mikäli työntekijälle/viranhaltijalle on myönnetty palkaton vapaa (esim. hoitovapaa, opintovapaa tai palkaton yksityisasioiden vuoksi), näitä vapaita ei muuteta kertaerän vuoksi.

Palkanlaskenta ja henkilöstöpalvelut huolehtivat marras-joulukuun aikana kertaerän maksamiseen liittyvät selvittämiset.

 

HENKILÖSTÖLLE TARJOTAAN JOULUATERIA 12.-14.12.2018

Arja Herckman

 

Ao.622 puh.joht